فرم درخواست همکاری با تهران درمان

لطفا جهت درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

دو مورد از آخرین کارهایی که در زمینه مراقبت از بیمار و یا مراقبت از سالمند و کودک انجام داده اید( اگر فعالیتی در این زمینه نداشتید به مرحله بعد بروید!)

مورد اول :

مورد دوم :

اگر فعالیتی نداشته اید این مرحله را رد کنید و به مرحله بعد بروید